Informacja RODO

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności, dlatego też troszcząc się o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych jako użytkowników Autostrady A1 na odcinku Rusocin – Toruń Południe oraz Toruń Południe – Kutno Północ, Drogi Ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (dalej odpowiednio jako „Dane Osobowe”, Użytkownicy” oraz „Autostrady i Droga Ekspresowa”) pragniemy zapewnić, że ochronę prywatności traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też chcemy poinformować, o podstawowych zasadach dotyczących przetwarzania przez nas Danych Osobowych:

Administratorami Państwa Danych Osobowych są:

Intertoll Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin (dotyczy Autostrady A1)

lub

Intertoll Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Gdańsk, ul. Kartuska 314 (dotyczy Autostrady A1 Toruń – Kutno oraz Drogi Ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego).

Państwa Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia należytego zarządzania Autostradami A1 i Drogą Ekspresową S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego, w tym w szczególności w celu zapewnienia Państwu usługi przejazdu przez nie, obsługi płatności za przejazd, bezpieczeństwa korzystania, w tym obsługi zdarzeń drogowych (system monitoringu zainstalowany w PPO rejestrujący dane pojazdów wjeżdżających na Autostradę A1) jak również obsługi kierowanych przez Państwa zgłoszeń. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), e) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO); Państwa Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, a wyłącznie dla zapewnienia profesjonalnego zarządzania Autostradami i Drogą Ekspresową.

Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem naszych doradców zaangażowanych w realizację celów określonych w pkt 2, każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę prywatności oraz organów publicznych, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Współadministrator będzie zobowiązany – na Państwa prośbę – do wystawienia faktury i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wystawienia. W takim przypadku Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach grupy kapitałowej do której należy Współadministrator na podstawie stosownych umów.

Dane Osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków określonych w pkt. 2 lub otrzymania Państwa żądania usunięcia lub ograniczenia przechowywania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przechowywania, a także żądania ich przeniesienia. Okres przetwarzania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W każdym momencie mają Państwo prawo kontroli sposobu w jaki Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, w tym:

  1. żądania dostępu do treści swoich Danych Osobowych,
  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. przeniesienia Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; jak równieże
  5. wniesienia skargi w sytuacji, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Danych Osobowych narusza prawo.

Podanie Danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do rozpatrzenie zgłoszeń dotyczących naszych usług. Podanie numeru rejestracyjnego samochodu (system monitorowania) oraz – w uzasadnionych przypadkach innych Danych jest konieczne ze względu na świadczoną przez nas usługę zarządzania drogą publiczną, w szczególności obsługę zdarzeń drogowych i zapewnienie bezpieczeństwa na Autostradzie A1 oraz Drodze Ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Państwa Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wypełniając zobowiązanie wynikające z art.4C ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 tekst jed. (Dz.U.2019 poz. 118) niniejszym informujemy, iż firmy wymienione poniżej posiadają status dużego przedsiębiorcy:

– Intertoll Polska Spółka z o. o. – NIP 585 14 16 737,

– Intertoll Construction Spółka z o. o.  – NIP 585 14 16 708.

 

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA DROGOWNICTWA

Spółka Intertoll Construction od dnia 22 kwietnia 2022 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Intertoll Kodeks Etyczny
magnifiercross